Sql

Sql

|

این زبان اولین بار توسط Donald D. Chamberlin و Raymond F. Boyce در اوایل دهه 1970 توسعه پیدا کرد.اولین بار این زبان به نام SEQUEL (زبان جستجوی انگلیسی ساختار یافته) نامیده شد , به منظور مدیریت و بازیابی داده های ذخیره شده در پایگاه داده شبه ارتباطی اصلی IBM طراحی شد. بعد ها ESQUEL را به اختصار SQL نامیدند.