سی شارپ

سی شارپ

|

در این مقاله ما یک کلاس person داریم که برای person 2 فیلد age و fullname داره و همچنین 1 یک متد برای نمایش آن age و fullname.

توی کلاس program اومدیم 1 آرایه ای از integer ایجاد کردیم با نام aryintnumbers و همون ابتدا مقدار دهی کردیم newint رو زدیم و مقدار 2 رو برای این آرایه در نظر گرفتیم که از 0 مقدار دهی میشه.

سی شارپ

|

مبحث دیگه ای که ما در این مقاله اموزش میدهیم بحثیست که در عملیات عمل گرهامون داریم.

اینه که معیار برابری رو بیاییم چک کنیم و ببینیم که معیار برابری 2تا آیتم چی میتونه باشه.

سی شارپ

|

خب در این مقاله همانطور که میبینید یک کلاسی داریم به نام کلاس complex که کلاس complex ما دوتا فیلد x و y داره و همچنین سازنده ی پیش فرض داره یک سازنده داره که x و y رو دریافت میکنه و برابر با مقدار فیلد ها قرار میده و یدونه متد هم داریم به نام show که void هست مقداری رو برنمیگردونه و xوy رو برای ما نمایش میده.

سی شارپ

|

در این مقالهما آمدیم یک کلاس با نام utility ایجاد کردیم که به صورت public هست داخل این کلاس آمدیم از یک متد استفاده کردیم که متد ما به صورت static هست.

static ها را هم که کار کردیم خدمتتون گفتم که ما اجزای static ها را میتوانیم در کلاس ها و اجزای غیر static به کار ببریم ولی عکس این قضیه صادق نیست یعنی که شما نمیتوانید یک عضو غیر static را داخل کلاس یا عضو static از آن استفاده کنید.

سی شارپ

|

در این مقالهنیز ما از enumeration استفاده کردیم.

همانطور که میبینید هم لول خود کلاس ما یک enumeration داریم که نام آن elieattributes است میخواهیم خصوصیات فایل را داخل آن داشته باشیم به خاطر همین آمدیم hiddenوsystem و archiveوcompressed را برایش در نظر گرفتیم.

سی شارپ

|

در مقالهقبل با struct آشنا شدیم و شباهت ها و تفاوت هایی که با کلاس داشت را خدمتتان گفتیم.

البته باید بدانیم که با struct ها در محیط سی شارپ زیاد کار نمیکنیم چرا که محیط سی شارپ کاملا شی گرا است و با کلاس ها سروکار دارد

سی شارپ

|

با اموزش سی شارپ قسمت دوازدهم در خدمت شما هستیم.

این قسمت مربوط به بحث struct ها میباشد.struct ها مانند کلاس ها رفتار میکنند ولی دارای یکسری تفاوت ها با کلاس ها میباشند که در این مقالهبه آن ها اشاره میکنیم.